VIDHYA JYOTHI PROJECT AT PERINADU

Vidhya Jyothi project at Govt LPG School, perinadu on July 11.

JAI SAIRAM