BALAVIKAS CLASS AT PATHANAPURAM SAMITHI

Balavikas class at pathanapuram samithi.Around 10 Sai students participated.

JAI SAIRAM