VIDHYAGOPALA MANTHARCHANA AT VENDAR

Vidhyagopala manthararchana at vendar on march 6 at 5:30 pm.10 sai students participated.

JAI SAIRAM