MAHILA DAY PROGRAM BY KARUNAGAPALLY SAMITHI

Distribution of breakfast & Milk at TB,Hospital Karunagapally on July 19,

JAI SAIRAM