SADHANA CAMP AT AVANEESWARAM

Sadhna camp by Avaneeswaram samithi at Bhaskaravilasam NSS Karayogam building,Manjakkala on June 15 at 9 am.

JAI SAIRAM