VIGRAHA PRATHISTTA AT SAEESH,KARUNAGAPALLY

Vigraha prathistta at Saeesham,Karunagapally on Sep 30,

Ganapathi homam,
Bhajana,
Sathsang by T K Sreekumar,
Narayanseva,
JAI SAIRAM