BHAJANA TRIAINING AT KOLLAM SAMITHI

Bhajana traininig at kollam samithi on Feb 25 at 9 am.45 sai members participated.

JAI SAIRAM